Algemene voorwaarden Merith Huizing

Introductie

Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Merith Huizing en haar wederpartijen.

1. Merith Huizing

Merith Huizing, gevestigd te Dedemsvaart onder KvK nr. 81638841. De onderneming wordt in deze voorwaarden aangeduid als Merith Huizing.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Merith Huizing en hun wederpartijen. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens Merith Huizing binden hen uitsluitend, indien deze schriftelijk door hen zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid nadrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden – van welke aard dan ook – van de wederpartij uit.

3. Totstandkoming van de overeenkomsten

Overeenkomsten tussen Merith Huizing en de wederpartij ontstaan door ondertekening van het daartoe bestemde offerte- of aanmeldingsformulier door de wederpartij, dan wel door (her)bevestiging van de aanmelding van de wederpartij door Merith Huizing. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.

4A. Annulering of opschorting van opdrachten: evenementen/trainingen/retraites

Bij annulering of opschorting van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever zijn tot een maand voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht geen kosten verbonden. Vanaf één maand tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Merith Huizing verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 85% van de overeengekomen prijs aan Merith Huizing verschuldigd. Bij annulering of opschorting vanaf 7 dagen voor aanvang van de opdracht – of wanneer de opdrachtgever niet komt opdagen – is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan Merith Huizing verschuldigd.
Merith Huizing kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijv. wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

4B. Annulering of opschorting van opdrachten: coaching/ademsessie

Bij annulering of opschorting van een overeengekomen coachingsopdracht, door de opdrachtgever, zijn tot 2 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht geen kosten verbonden. Vanaf twee tot één werkdag voor aanvang van de coachingsopdracht, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Merith Huizing verschuldigd. Bij annulering of opschorting na één werkdag voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering of opschorting van de coachingsopdracht op korte termijn kan telefonisch via het telefoonnummer van Merith Huizing. Merith Huizing kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijvoorbeeld wegens ziekte). In dat geval heeft de opdrachtgever de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst dan wel uitvoering hiervan op een latere, in onderling overleg te bepalen, datum.

5. Vervanging

In de plaats stelling of vervanging door de opdrachtgever of Merith Huizing zal zijn toegestaan tenzij de opdracht zozeer persoonlijk van aard is dat deze zich hiermee niet verhoudt.

6. Prijzen

De overeengekomen prijs per opdracht, dag(deel) of uur, luidt exclusief BTW. onkosten en reis- en verblijfskosten, tenzij anders is overeengekomen. Overeengekomen stelposten zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend.

7. Betaling en incasso

Op alle facturen van Merith Huizing is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing, tenzij dit anders is aangegeven. Indien betaling, na ingebrekestelling, uitblijft dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente ex. artikel 6:119a B.W. verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de overeengekomen som met een minimum van € 150,-.

8. Geheimhouding intellectueel eigendom

Beide partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen. Op alle adviezen, werken, stukken, concepten, audiovisuele producten en diensten van Merith Huizing behouden zij zich het intellectueel eigendom voor. De opdrachtgever mag de dragers waarop dit eigendom betrekking heeft slechts gebruiken voor het doel en de gelegenheid waarvoor deze door Merith Huizing zijn verstrekt.
Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Merith Huizing mogen de dragers door de opdrachtgever gekopieerd, openbaar gemaakt of verspreid worden.

9. Aansprakelijkheid

Als gecertificeerd Ademcoach zorgt Merith Huizing ervoor dat de activiteiten veilig en correct worden uitgevoerd. We kunnen echter niet de specifieke gezondheidsrisico’s voor individuele deelnemers beoordelen. We wijzen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en adviseren om hun persoonlijke arts te raadplegen als de medische vragenlijst mogelijke problemen oproept. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om te bepalen of ze geschikt zijn om deel te nemen. Zowel deelnemen aan een ademsessie als aan een training/evenement of retraite is geheel op eigen risico. Merith Huizing is ten alle tijden niet aansprakelijk voor enige schade en / of letsel als gevolg van deelname.

10. Privacy

In mijn Privacy Verklaring staat helder uiteengezet, hoe ik als bedrijf omga met uw gegevens. Deze Privacy Verklaring is te lezen op: https://www.merithhuizing.nl/privacy

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Op alle met Merith Huizing gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt ten allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.
Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

13. Uitzonderlijke situaties

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden

Opgesteld op 10-05-2022